A – CD – HI – L | M – N | O – R | S – Z

 

Alt tag

HTML tag, ktorý sa používa na slovný opis prvku webovej grafiky (obrázku, video…). Tento text sa zobrazí namiesto grafického prvku, ak prehliadač prvok nezobrazí. V niektorých prehliadačoch sa alt tag zobrazuje ako blok textu v bubline, keď používateľ prejde na grafiku myšou.

Anchor text

Viditeľná časť hypertextového odkazu, na ktorý sa dá kliknúť a presmeruje nás na inú stránku.

ASP (application service provider)

Služba alebo poskytovateľ služieb, ktorý zákazníkovi umožňuje využívať aplikačný softvér bez toho, aby firma softvér vlastnila, či už licenčne, alebo fyzicky.

Ban (Banned)

Forma trestu za porušenie pravidiel vyhľadávača. Ak stránka dostane ban, znamená to, že bola odstránená z indexácie, pretože niektoré z pravidiel vyhľadávača.

Black Hat SEO

Zakázané SEO techniky používané na optimalizáciu webových stránok. Tieto taktiky sú však odhaliteľné a web môže za porušenie pravidiel dostať ban.

Blacklist

Zoznam serverov, ktoré nie sú dôveryhodné, pretože slúžia na šírenie spamu. Databáza IP adries a domén, ktoré porušili určite pravidlá.Blind Traffic Nízka návštevnosť webu vyvolaná extrémne nízkou kvalitou a relevanciou.

Cielenie na správanie sa návštevníkov – BT (Behavioral Targeting)

Spôsob cielenia reklamy, ktorý berie do úvahy predchádzajúce správanie používateľa na webe, čím sa komunikácia stáva relevantnejšou a dosahuje lepšie výsledky. Behaviorálne cielenie je podmienené zberom údajov o zákazníkoch (prenos údajov o zákazníkovi do systému inzerenta sa najčastejšie deje prostredníctvom cookies).

Dlhý chvost (Longtail)

Zoznam kľúčových slov, vďaka ktorým sa prostredníctvom vyhľadávania dostávajú návštevníci na webovú stránku. Hovorí o tom, že s pomocou malého počtu najkonkurečnejších/najfrekventovanejších slov sa na stránku dostane veľa návštevníkov. Ale toto číslo je spravidla menšie ako úhrnná návštevnosť prostredníctvom veľkého množstva menej frekventovaných slov (viacslovné frázy, minoritné výrazy). Pre mnohé weby práve long tail frázy prinášajú väčší počet návštevníkov ako najfrekventovanejšie výrazy.

DMOZ

Open Directory Project je najväčší ľuďmi upravovaný katalóg internetových stránok, s nadpriemerným významom pre indexáciu vo svetových vyhľadávačoch. Zaradenie stránky do tohto katalógu je bezplatné, ale čas od zaradenia do zverejnenia je častokrát veľmi dlhý.

Etické SEO (Ethical SEO)

Nástroje optimalizácie stánok pre vyhľadávače (kľúčové slová, mapa webu, odkazy,…) Vyhľadávače považujú SEO praktiky, ktoré manipulujú s relevanciou algoritmu za neetické.

Externý link (External Link)

Link smerujúci na iný web.

Follow

Spôsob označenia linkov, ktoré môžu byť sledované a indexované vyhľadávačom.

Headline

Nadpis článku. Mal by byť relevantný vzhľadom na obsah článku.

Hub

Stránka, na ktorej sa nachádza veľa odchádzajúcich odkazov a iba pár linkov, ktoré odkazujú späť.

Hustota kľúčových slov (Keywords density)

Frekvencia kľúčových slov na stránke, ktorá je používaná ako jeden z onpage SEO faktorov. Výskyt kľúčových slov, pre ktoré je stránka optimalizovaná, by mal byť minimálne 5% a nemal by presiahnuť hodnotu 20%. Tieto hodnoty by mali zodpovedať pomeru všetkých kľúčových slov ku všetkým slovám na celej stránke.

Hypertextový odkaz (Hyperlink)

Je kliknuteľný odkaz v textovej alebo grafickej podobe na webovej stránke, ktorý umožňuje prejsť používateľovi stránky na inú stránku (alebo na iné miesto na rovnakej stránke).

Indexácia (Index)

Indexácia je činnosť, na základe ktorej index vyhľadávača spracováva súbory a ukladá ich do databázy. Daná databáza je prispôsobená tak, aby sa v nej dalo jednoducho vyhľadávať.

Informačná architektúra (Information Architecture)

Forma dizajnovania, kategorizácie, organizovania a štrukturovania obsahu užitočným a zmysluplným spôsobom.

Interný link (Internal Link)

Odkaz, ktorý smeruje na inú stránku na rovnakom webe. Najčastejšie sa používa na navigáciu.

ITO (Internet Traffic Optimizer)

Osoba, ktorá optimalizuje webové stránky nielen pre vyhľadávače, ale snaží sa získať návštevníkov aj z iných zdrojov ako sú blogy, RSS kanály a články.

Kanonická URL (Canonical URL)

Preferovaná doména je doména, prostredníctvom ktorej si želáte indexovať stránky svojho webu (niekedy sa táto doména nazýva kanonická doména). Odkazy môžu odkazovať na vaše stránky prostredníctvom obidvoch verzií (www a bez www) adresy URL (napríklad http//www.priklad.sk alebo http//priklad.sk). Preferovaná doména je verziou, ktorú chcete používať pre svoje stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Kľúčové slovo (Keyword)

Kľúčové slovo je slovo alebo fráza, ktorá vystihuje informáciu, produkt alebo službu hľadanú návštevníkom vyhľadávača.

Landing page

Prvá stránka, ktorú návštevník vidí po tom, ako sa dostal na váš web, napríklad prostredníctvom reklamy. V tomto prípade je dôležité venovať veľkú pozornosť stránke, na ktorú sa návštevník dostane. Mala by to byť špecializovaná vstupná stránka s prispôsobenými informáciami, ktoré by mali dopomôcť k zvýšeniu miery konverzie.

Latentná sémantická indexácia (LSI)

Latentná sémantická indexácia je spôsob, ako vyhľadávacie systémy matematicky chápu jazyk. Tento systém je založený na podobnosti stránok a frekvencii kľúčových slov na stránke. Relevantný výsledok vo vyhľadávaní teda nemusí obsahovať presne to isté slovo alebo slovné spojenie. Stránka sa môže objaviť vo výsledkoch vyhľadávania vďaka tomu, že obsahuje veľa slov podobných požiadavke.

Meta Description

Tag, popisujúci obsah webu jednou alebo dvoma vetami.

Meta Keywords

Tag, ktorý sa používa na zaznamenanie hlavných kľúčových slov.

Meta tagy (Meta tags)

Tagy description a keywords.

Microsite

Microsite je samostatná webová stránka, vytvorená za účelom prezentácie a podpory konkrétneho produktu, služby alebo jednorazovej udalosti.

Negatívne kľúčové slová (Negative Keywords)

Zoznam kľúčových slov, ktoré sa zadávajú pri PPC reklame ak nechcete, aby sa na určité slovo vaša reklama zobrazovala.

Nofollow

„Nofollow je hodnota atribútu rel elementu a, ktorý dáva inštrukciu prieskumovým strojom, že hypertextové spojenie by nemalo ovplyvniť ranking cieľovej stránky v indexe. Príklad použitia nofollow <a href=““http//www.netmarketer.sk““ rel=““nofollow““>Marketing na internete</a>“

Odkaz (Link)

Elektronické spojenie medzi dvoma webovými stránkami.

Off-page SEO

Faktory, ktoré sa využívajú pri optimalizácii webových stránok pre vyhľadávače. Off-page faktory ovplyvňujú umiestnenie (priečku) stránky vo výsledkoch vyhľadávania, pričom sa ale nenachádzajú priamo na tejto stránke. Sú to napríklad externé odkazy z kvalitných a relevantných webov.

On-page SEO

Faktory, ktoré sa využívajú pri optimalizácii webových stránok pre vyhľadávače. On-page faktory dokáže tvorca webu a jeho obsahu ovplyvniť sám a vykonávajú sa priamo na stránke. Patria sem napríklad kľúčové slová, obsah webu, mapa stránky, či interné odkazy.

Otrávené slovo (Poison word)

Slová, ktorá sú spájané s nízkou kvalitou obsahu. Používajú ich vyhľadávače, aby mohli znížiť poradie stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Page Rank (PR)

Unikátny systém Google, ktorý hodnotí stránky na škále od 0 do 10. Výšku PR ovplyvňuje veľké množstvo faktorov – spätné linky, kvalita obsahu, aktualizácia stránok, atď.

Prieskum kľúčových slov (Keywords Research)

Proces, pri ktorom sa zisťuje, aké kľúčové slová potenciálni zákazníci zadávajú do vyhľadávača.Robots.txt Robot.txt je súbor, ktorý môže robotom (pavúkom) zakázať alebo povoliť indexovanie. Tento súbor by mal byť umiestnený v koreňovom adresári webu.

SEM (Search engine marketing)

Marketing vo vyhľadávačoch.

Sitemap

Súbor, ktorý pomáha internetovým vyhľadávačom zorientovať sa na stránke.

Skrytý text (Hidden text)

SEO techniky, ktoré sú určené pre pavúkov internetových vyhľadávačov a bežný používateľ ich na stránke nevidí.

Spätný link (Backlink)

Link z iného webu, ktorý smeruje na našu stránku. Spätné linky tvoria veľmi dôležitú súčasť optimalizácie pre vyhľadávače (SEO)

Sponzorovaný odkaz (Sponsored link)

Spätný odkaz, ktorý bol zaplatený.

Subdoména

Poddoména vašej domény. Napr. blog.netmarketer.sk

Tagy nadpisov (Header or Heading Tags)

Nadpisy <h1> až <h6>, odporúča sa zadávať kľúčové slová hlavne do nadpisov 1 – 3. Nadpisy by mali byť relevantné k článku.

Title

Element, ktorý popisuje obsah doumentu. Je veľmi dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje SEO.

Title tag

HTML tag, ktorý sa používa na definovanie textu, ktorý sa zobrazí v okne/karte webového prehliadača.

White Hat SEO

Metódy optimalizácie pre vyhľadávače, ktoré nie sú v rozpore s pravidlami. Môžme ich nazvať aj povolené taktiky.

Tento slovník môžete použiť po častiach alebo vcelku na vlastných webových stránkach v plnom rozsahu, za podmienky, že súčasťou tejto stránky bude odkaz na náš web Netmarketer.sk t.j. do tela stránky pridať kód <a href=“https://netmarketer.sk“>Internetový marketing a PPC reklama</a>, prípadne v písomnej forme bude uvedený zdroj údajov Netmarketer.sk.

Prečo Netmarketer

Skúsenosti s online marketingom už od 2001

Certifikát
Google Certified Company

Zladený tím marketérov a grafických dizajnérov

Individuálny prístup ku každému klientovi

Scroll to Top